Algemene voorwaarden van:
Repower
Postbus 136
7390 AC Twello
Hierna te noemen opdrachtnemer.

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtgever, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Artikel 2 Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaardengelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken en zullen op eerste verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden.
 2. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn.
 3. Afwijkingen van gesloten overeenkomsten en/of deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes van opdrachtnemer zijn indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 4. Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 5. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Indien opdrachtnemer een en ander slechts vrijblijvend aan opdrachtgever doet toekomen, kan opdrachtgever aan die prijslijsten, kostenopgave, brochures e.d. geen enkel recht jegens opdrachtnemer ontlenen. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door opdrachtnemer worden hersteld.
 8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 9. Toezending van offerte en/of documentatie verplicht opdrachtnemer niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door opdrachtnemer zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen 14 dagen aan opdrachtgever ter kennis gebracht.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Behoudens het hierna gestelde, wordt een overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen zodra opdrachtnemer met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt, respectievelijk dat schriftelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij opdrachtgever daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen bindt opdrachtnemer slechts indien deze door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd.
 3. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclamatie binnen drie werkdagen.
 4. In geval van mondeling, per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen wordt een overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
 5. Elke overeenkomst wordt door opdrachtnemer aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever, uitsluitend ter beoordeling van de opdrachtnemer, voldoende kredietwaardig schijnt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalings-, als aan overige verplichtingen voldaan zal worden.
 7. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 8. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtgever kenbaar hoorde te zijn.
 10. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

 1. Vanaf het moment van sluiting van de overeenkomst is het gekochte voor risico van opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van opdrachtgever. Franco levering geschiedt alleen en indien voor zover dit door opdrachtnemer met opdrachtgever is overeengekomen en op de factuur anderszins wordt aangegeven.
 2. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 3. Indien opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Ook als opdrachtgever de zaken niet op de overeengekomen datum afneemt zal een factuur worden opgemaakt.
 5. Indien de zaken worden bezorgd is opdrachtnemer gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
 6. Het vervoer geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtnemer verzekert nimmer de producten gedurende het transport.
 7. Als plaats van levering geldt de plaats van vestiging van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 8. Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 9. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
 10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren, danwel onder rembours of tegen betaling vooraf te leveren.

Artikel 6 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien een betalingskorting is overeengekomen mag deze alleen in mindering worden gebracht op het factuurbedrag indien voldaan wordt binnen de overeengekomen termijn en indien er geen sprake is van andere onbetaalde facturen.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen een termijn van 14 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 4. Indien opdrachtgever als consument niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf is opdrachtnemer pas gehouden tot levering en/of uitvoering na ontvangst van de overeengekomen of gecalculeerde prijs.
 5. in geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Opdrachtnemer heft het recht de door opdrachtgever gedane betaling te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien opdrachtgever een ander volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 7 Onderzoek, reclamaties

 1. Opdrachtgever is verplicht het geleverde c.q. de verpakking op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, op eventuele kortingen en/of beschadigingen te controleren. Daarbij behoort opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daar in het normale handelsverkeer voor gelden.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan opdrachtgever te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen veertien dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven.
 4. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen tien dagen na de factuurdatum
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.
 6. Na het verstrijken van de in lid twee en vier genoemde termijnen wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
 7. Indien door toedoen van opdrachtgever onjuiste levering heeft plaatsgevonden, heeft opdrachtgever de mogelijkheid de levering of een deel daarvan aan opdrachtnemer te retourneren in overleg met en na schriftelijke toestemming van opdrachtnemer. De geretourneerde levering zal worden gecrediteerd voor 80% van de oorspronkelijke verkoopwaarde, mits de levering zich in oorspronkelijke en onbeschadigde staat bevindt.
 8. Indien reclamatie door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden is opdrachtnemer uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 9. Slechts indien en voor zover reclamatie gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer op tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

Artikel 8 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijzigingen en/of aanvullingen op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover vooraf inlichten.
 4. In afwijking van het te dezen bepaalde zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Art i kel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artkel 10 Aansprakelijkheid en garantie

 1. Ongeacht het feit of de aansprakelijkheid van opdrachtnemer door verzekering is afgedekt, aanvaardt opdrachtnemer enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken waarop de reclamatie betrekking heeft.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door opdrachtnemer geleverde zaken, noch is opdrachtnemer aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door opdrachtnemer verrichte diensten in het algemeen.
 3. Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.
 4. De onder 3. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering.
 5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal opdrachtnemer de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door opdrachtgever, naar keuze van opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan opdrachtnemer te verschaffen.
 6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 7. Voldoet opdrachtgever niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.
 8. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.
 9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan opdrachtnemer toegerekend kan worden.;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.

Artikel 11 Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig de in de Nederlandse rechtspraak algemeen erkende methoden in incassozaken.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

 1. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel inzien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 14 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zij verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 1 5 Geschillen

 1. De rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 17 Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 18 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.